TIN TỨC | TIN CÔNG TY Bản in
 
Lịch bay VietjetAir mùa hè 2013
Tin đăng ngày: 31/5/2013 - Xem: 1057
 
LỊCH BAY TỪ NGÀY 31-03-2013 ĐẾN 19-05-2013
Số hiệu chuyến bay Hiệu lực từ ngày Hiệu lực đến ngày Sân bay cất cánh Sân bay hạ cánh Thời gian cất cánh Thời gian hạ cánh
1. HÀNH TRÌNH  SGN-HAN-SGN
VJ8660 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 6:10 8:15
VJ8662 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 7:00 9:05
VJ8666 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 13:00 15:05
VJ8668 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 15:25 17:30
VJ8670 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 19:50 21:55
VJ8672 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 18:20 20:25
VJ8674 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 19:00 21:05
VJ8676 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 7:40 9:45
VJ8678 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN  16:40 18:45
VJ8661 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 8:55 11:00
VJ8663 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 14:10 16:15
VJ8667 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 15:40 17:45
VJ8669 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 18:05 20:10
VJ8671 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 22:30 0:35
VJ8673 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 21:00 23:05
VJ8675 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 21:40 23:25
VJ8677 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 10:20 12:25
VJ8679 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 19:20 21:25
2. HÀNH TRÌNH SGN-DAD-SGN
VJ8380 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 6:20 7:30
VJ8382 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 11:30 12:40
VJ8384 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 15:00 16:10
VJ8386 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 20:45 21:55
VJ8388 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 7:10 8:20
VJ8381 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 8:05 9:15
VJ8383 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 16:55 18:05
VJ8385 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 20:25 21:35
VJ8387 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 22:30 23:40
VJ8389 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 9:00 10:10
3. HÀNH TRÌNH SGN-HPH-SGN
VJ8650 31/03/2013 26/10/2013 SGN HPH 9:50 11:45
VJ8651 31/03/2013 26/10/2013 HPH SGN 12:30 14:25
4. HÀNH TRÌNH SGN-VII-SGN
VJ8630 31/03/2013 26/10/2013 SGN VII 10:35 12:20
VJ8631 31/03/2013 26/10/2013 VII SGN 13:05 14:50
5. HÀNH TRÌNH SGN-CXR-SGN
VJ8858 31/03/2013 26/10/2013 SGN CXR 16:50 17:45
VJ8859 31/03/2013 26/10/2013 CXR SGN 18:20 19:15
6. HÀNH TRÌNH SGN-PQC-SGN
VJ8311 31/03/2013 26/10/2013 SGN PQC 7:40 8:30
VJ8312 31/03/2013 26/10/2013 PQC SGN 9:05 9:55
7. HÀNH TRÌNH SGN-BKK-SGN
VJ8901 31/03/2013 26/10/2013 SGN BKK 11:15 12:45
VJ8902 31/03/2013 26/10/2013 BKK SGN 13:50 15:20
8. HÀNH TRÌNH HAN-DAD-HAN
VJ8881 31/03/2013 26/10/2013 HAN DAD 15:05 16:20
VJ8883 31/03/2013 26/10/2013 HAN DAD 18:35 19:50
VJ8880 31/03/2013 26/10/2013 DAD HAN 13:15 14:30
VJ8882 31/03/2013 26/10/2013 DAD HAN 16:45 18:00
9. HÀNH TRÌNH HAN-DLI-HAN
VJ8861 31/03/2013 26/10/2013 HAN DLI 9:40 11:20
VJ8862 31/03/2013 26/10/2013 DLI HAN 11:55 13:35

Lịch bay 2013

LỊCH BAY TỪ NGÀY 25-02-2013 ĐẾN 30-03-2013
Số hiệu chuyến bay Hiệu lực từ ngày Hiệu lực đến ngày Sân bay cất cánh Sân bay hạ cánh Thời gian cất cánh  Thời gian hạ cánh
1. HÀNH TRÌNH SGN-HAN-SGN 
VJ8660 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 6:10 8:15
VJ8674 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 18:30 20:35
VJ8662 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 7:00 9:05
VJ8670 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 19:45 21:50
VJ8676 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 7:40 9:45
VJ8666 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 13:00 15:05
VJ8672 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 18:20 20:25
VJ8668 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 15:25 17:30
VJ8678 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 16:35 18:40
VJ8666 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 8:05 10:10
VJ8661 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 8:50 10:55
VJ8675 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 21:10 23:15
VJ8663 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 14:05 16:10
VJ8671 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 22:25 0:30
VJ8677 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 10:20 12:25
VJ8667 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 15:40 17:45
VJ8673 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 21:00 23:05
VJ8669 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 18:05 20:10
VJ8679 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 19:15 21:20
VJ8667 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 10:45 12:50
2. HÀNH TRÌNH SGN-HPH-SGN
VJ8650 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HPH 9:50 11:45
VJ8651 25-Feb-13 30-Mar-13 HPH SGN 12:30 14:25
3.HÀNH TRÌNH SGN-VII-SGN
VJ8630 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN VII 10:35 12:20
VJ8631 25-Feb-13 30-Mar-13 VII SGN 13:05 14:50
4.HÀNH TRÌNH SGN-DAD-SGN
VJ8382 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN DAD 11:30 12:40
VJ8380 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN DAD 6:20 7:30
VJ8384 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN DAD 15:00 16:10
VJ8386 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN DAD 20:45 21:55
VJ8383 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD SGN 16:50 18:00
VJ8381 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD SGN 8:05 9:15
VJ8385 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD SGN 20:25 21:35
VJ8387 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD SGN 22:30 23:40
5.HÀNH TRÌNH SGN-HUI-SGN
VJ8370 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HUI 7:10 8:30
VJ8371 25-Feb-13 30-Mar-13 HUI SGN 9:00 10:20
6.HÀNH TRÌNH SGN-CXR-SGN
VJ8858 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN CXR 16:45 17:40
VJ8859 25-Feb-13 30-Mar-13 CXR SGN 18:15 19:10
7.HÀNH TRÌNH SGN-PQC-SGN
VJ8311 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN PQC 7:45 8:35
VJ8311 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN PQC 13:45 14:35
VJ8312 25-Feb-13 30-Mar-13 PQC SGN 9:10 10:00
VJ8312 25-Feb-13 30-Mar-13 PQC SGN 15:10 16:00
8.HÀNH TRÌNH HAN-DAD-HAN
VJ8881 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN DAD 15:05 16:20
VJ8883 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN DAD 18:35 19:50
VJ8882 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD HAN 16:45 18:00
VJ8880 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD HAN 13:15 14:30
9.HÀNH TRÌNH HAN-DLI-HAN
VJ8861 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN DLI 9:35 11:15
VJ8862 25-Feb-13 30-Mar-13 DLI HAN 11:50 13:30
10.HÀNH TRÌNH SGN-BKK-SGN
VJ8901 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN BKK 11:20 12:50
VJ8901 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN BKK 11:45 13:15
VJ8902 25-Feb-13 30-Mar-13 BKK SGN 13:55 15:25
VJ8902 25-Feb-13 30-Mar-13 BKK SGN 14:30 16:00
             
 
LỊCH BAY TỪ NGÀY 31-03-2013 ĐẾN 31-12-2013
Flight No Valid from Valid untill Dep Airport Des Airport Take off time Landing time
1.HÀNH TRÌNH HAN-DAD-HAN
VJ8881 31/03/2013 26/10/2013 HAN DAD 15:05 16:20
VJ8883 31/03/2013 26/10/2013 HAN DAD 18:35 19:50
VJ8880 31/03/2013 26/10/2013 DAD HAN 13:15 14:30
VJ8882 31/03/2013 26/10/2013 DAD HAN 16:45 18:00
2.HÀNH TRÌNH HAN-DLI-HAN
VJ8861 31/03/2013 26/10/2013 HAN DLI 9:40 11:20
VJ8862 31/03/2013 26/10/2013 DLI HAN 11:55 13:35
3.HÀNH TRÌNH SGN-HAN-SGN
VJ8660 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 6:10 8:15
VJ8674 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 18:40 20:45
VJ8662 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 7:00 9:05
VJ8670 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 19:50 21:55
VJ8676 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 7:40 9:45
VJ8666 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 13:00 15:05
VJ8672 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 18:20 20:25
VJ8668 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 15:25 17:30
VJ8678 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN  16:30 18:35
VJ8661 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 8:50 10:55
VJ8675 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 21:20 23:25
VJ8663 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 14:10 16:15
VJ8671 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 22:30 0:35
VJ8677 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 10:20 12:25
VJ8667 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 15:40 17:45
VJ8673 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 21:00 23:05
VJ8669 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 18:05 20:10
VJ8679 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 19:10 21:15
4.HÀNH TRÌNH SGN-DAD-SGN
VJ8382 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 11:30 12:40
VJ8380 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 6:20 7:30
VJ8384 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 15:00 16:10
VJ8386 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 20:45 21:55
VJ8388 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 7:20 8:30
VJ8383 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 16:55 18:05
VJ8381 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 8:05 9:15
VJ8385 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 20:25 21:35
VJ8387 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 22:30 23:40
VJ8389 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 9:05 10:15
5.HÀNH TRÌNH SGN-HPH-SGN
VJ8650 31/03/2013 26/10/2013 SGN HPH 9:50 11:45
VJ8651 31/03/2013 26/10/2013 HPH SGN 12:30 14:25
6.HÀNH TRÌNH SGN-VII-SGN
VJ8630 31/03/2013 26/10/2013 SGN VII 10:35 12:20
VJ8631 31/03/2013 26/10/2013 VII SGN 13:05 14:50
7.HÀNH TRÌNH SGN-PQC-SGN
VJ8311 31/03/2013 26/10/2013 SGN PQC 7:45 8:35
VJ8312 31/03/2013 26/10/2013 PQC SGN 9:10 10:00
8.HÀNH TRÌNH SGN-CXR-SGN
VJ8858 31/03/2013 26/10/2013 SGN CXR 16:50 17:45
VJ8859 31/03/2013 26/10/2013 CXR SGN 18:20 19:15
9.HÀNH TRÌNH SGN-BKK-SGN
VJ8901 31/03/2013 26/10/2013 SGN BKK 11:15 12:45
VJ8902 31/03/2013 26/10/2013 BKK SGN 13:50 15:20

 

 
Tin tức khác:
'Du xuân ngày Tết - Gắn kết yêu thương': Gợi ý những hành trình hấp dẫn (21/11/2019)
Cùng Công ty du lịch VNA Hà Tĩnh khám phá những địa điểm thần thánh tại Việt Nam (31/10/2019)
Đặt mua vé máy bay giá rẻ tại Hà Tĩnh (31/10/2019)
Danh sách khách sạn tại Hà Tĩnh (31/10/2019)
Săn vé máy bay giá rẻ khám phá xứ sở chùa Vàng tại Hà Tĩnh (31/10/2019)
“Chào thứ 4 – Bay Bamboo vô tư” trở lại với loạt ưu đãi KHÔNG THỂ TUYỆT VỜI HƠN (31/10/2019)
Làng hoa có tiếng Hà Tĩnh vào mùa phục vụ Tết (26/10/2019)
Du lịch Hà Tĩnh vẫn "hút" khách dù thời tiết bất thuận (1/10/2019)
Bánh đa Hà Tĩnh - đặc sản xứ Nghệ (1/10/2019)
Hàng không bắt đầu tung hàng triệu vé máy bay Tết Nguyên đán (25/9/2019)
Đua nhau Mở bán vé máy bay đón Tết Sớm (25/9/2019)
Bay đi Hàn Quốc với ưu đãi tuyệt vời đến từ Vietnam Airlines (25/9/2019)
Hướng dẫn cách vi vu Côn Đảo - Điểm đến thú vị nhất Vũng Tàu (28/8/2019)
Du lịch Đà Lạt vào tháng 8 (28/8/2019)
Vé máy bay Tết 2020 (28/8/2019)
ĐẶT VÉ ONLINE
Nội địa   Quốc tế   Khứ hồi
Ngày đi: (*)   
Giờ đi:
Người lớn Trẻ em Em bé
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
LIÊN KẾT FACEBOOK
Tin tức
 • 'Du xuân ngày Tết - Gắn kết yêu thương':
 • Cùng Công ty du lịch VNA Hà Tĩnh khám ph
 • Đặt mua vé máy bay giá rẻ tại Hà Tĩnh
 • Danh sách khách sạn tại Hà Tĩnh
 • Săn vé máy bay giá rẻ khám phá xứ sở chù
 • “Chào thứ 4 – Bay Bamboo vô tư” trở lại
 • Dịch vụ
 • Chuyển fast nhanh tại Hà Tĩnh
 • Nhận chuyển phát nhanh hàng không
 • Cho thuê xe du lịch tại TP Hà Tĩnh
 • Chuyển fast nhanh tại TP Vinh Nghệ An
 • Dịch vụ hành lý tại Hà Tĩnh
 • Cho thuê xe du lịch tại TP Vinh Nghệ An
 • PHÒNG VÉ MÁY BAY ĐÔNG DƯƠNG
  Địa chỉ: Số 7A/24 Đường Phạm Đình Toái - TP Vinh - Nghệ An
  Điện thoại: 0901354468
  E-mail: Vemaybaydongduong.na@gmail.com

  Giấy ĐKKD 2901491068 ngày  05/10/2018 tại Nghệ An - Giám đốc: NGUYỄN HUỲNH SƯƠNG